איך כותבים החלטה ביצועית טובה?

  • כאשר אנו מנסחים החלטה, חשוב להבטיח שכלל הגורמים יוכלו להבין ממנה בצורה ברורה מה הולך להשתנות. זה לא המקום לעמימות.
  • כאשר יש צורך בכך, נכון להגדיר גם מי יהיה האחראי על מימוש ההחלטה ומה לוח הזמנים לביצועה.
  • לארגונים שונים יהיו דרכים שונות להגדיר שינוי: בתקציבים, בנהלים, במבנים או ברגולציה. החלטה ביצועית כוללת שינוי בלפחות אחד מארבעת המימדים:

1. שינוי אופן השימוש בתקציב קיים, קביעת תנאי סף ואמות מידה במכרז או הקצאה של תקציב חדש

2. שינוי בתהליכי העבודה ו/או בהנחיות על אופן ביצוע פעולות שונות בארגון

3. שינוי בחלוקת הסמכויות או תחומי האחריות, או שינוי בהגדרת התוצאות.

4. רלוונטי לגופים ציבוריים- שינוי בהגדרה של זכויות או חובות שהמדינה מטילה (על אזרחים או תאגידים..)

More questions...

No items found.

איך כותבים החלטה ביצועית טובה?